ផ្ទះ ស្លាក កម្ពស់ទឹក

ស្លាក: កម្ពស់ទឹក

កម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃនេះ ហក់ឡើងគ្រប់ទីកន្លែង លើកលែងខេត្តស្ទឹងត្រែង

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៦កន្លែង បង្ហាញថា ទឹកបានហក់ឡើងបន្តិច បើធៀបថ្ងៃម្សិលមិញ ខណៈដែលមានតែនៅស...

ថ្ងៃនេះ កម្ពស់ទឹកនៅគ្រប់ស្ថានីយជលសាស្ត្រមេគង្គ ហក់ឡើងបន្តិច

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រមេគង្គ ចំនួន៤កន្លែង បង្ហាញថា ទឹកបានហក់ឡើងបន្តិច បើធៀបថ្ងៃម្សិលមិញ ខណៈដែលក...

កម្ពស់ទឹកថ្ងៃ២៧ កក្កដានេះ ស្រក៥

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៥ បានបង្ហាញថា ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច បើធៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញ។ នេះជាការជូនដ...

កម្ពស់ទឹកថ្ងៃ២៦ កក្កដានេះ ស្រក៥កន្លែង

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៥ បានបង្ហាញថា ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច បើធៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញ។ នេះជាការជូនដ...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញៈ យោងតាមរយៈក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានប្រកាស ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទូទាំងខេត្តក្រុង។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានតារាខាងក្...

កម្ពស់ទឹកថ្ងៃនេះ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទូទាំងខេត្ត/រាជធានី

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក ទន្លេនៅតាម ស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៧ បានបង្ហាញថា កម្ពស់ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច ដោយគ្មានស្ថានីយមួយកន្លែងណា...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញៈ យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទូទាំងខេត្តក្រុង។ ដើម្បីជ្រាមច្បាស់ សូមអានតា...

ថ្ងៃទី២២កក្កដានេះ ទឹកស្រកគ្រប់ទីកន្លែង

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៧ បានបង្ហាញថា កម្ពស់ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច ដោយគ្មានស្ថានីយមួយកន្លែងណាឡើ...

កម្ពស់ទឹកថ្ងៃ២១ កក្កដានេះ ឡើង៤ ស្រក៣កន្លែង

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៤ បានបង្ហាញថា ទឹកបានឡើងបន្តិច គ្រាដែលស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៣ កម្ពស់ទឹ...

កម្ពស់ទឹកថ្ងៃនេះ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទូទាំងខេត្ត/រាជធានី

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក ទន្លេនៅតាម ស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៧ បានបង្ហាញថា កម្ពស់ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច ដោយគ្មានស្ថានីយមួយកន្លែងណា...

កម្ពស់ទឹកថ្ងៃនេះ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រ ស្រក៦ ឡើង១កន្លែង

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៦ បានបង្ហាញថា ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច គ្រាដែលស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន១ប៉ុណ្...

កម្ពស់ទឹកថ្ងៃនេះ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រ ស្រក៦ ឡើង១កន្លែង

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៦ បានបង្ហាញថា ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច គ្រាដែលស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន១ប៉ុណ្...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញៈ យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទូទាំងខេត្តក្រុង។ ដើម្បីជ្រាមច្បាស់ សូមអានតា...

កម្ពស់ទឹកជំនន់សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែខកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក ទន្លេនៅតាម ស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៧ បានបង្ហាញថា កម្ពស់ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច ដោយគ្មានស្ថានីយមួយកន្លែងណា...

ថ្ងៃទី១៥កក្កដានេះ ទឹកស្រកគ្រប់ទីកន្លែង

ភ្នំពេញៈ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួន៧ បានបង្ហាញថា កម្ពស់ទឹកបានស្រកចុះបន្តិច ដោយគ្មានស្ថានីយមួយកន្លែងណាឡើ...

ចិនដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះ ដើម្បីបំបែកទំនប់កាត់បន្ថយកម្ពស់ទឹកជំនន់

ចិនៈ ប៉ូលិសប្រដាប់អាវុធ បានបំផ្លាញទំនប់ទឹក ដោយដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះ នៅបឹង Liangzi និង Niushan ចម្ងាយ ៣,៧ គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងខេត្តហ៊ូបីភាគកណ្ដាលប្រទេសចិន កាលពីម៉ោង ៦ និង ៣០នាទីព្រឹ...

ក្រសួងធនធានទឹក ៖ ស្ថានីយឧតុនិយម និងជលសាស្រ្តស្វ័យប្រវត្តិចំនួន៣០ ស្ថានីយទៀត បាននឹងកំពុងដំឡើងនៅតាមបណ្តា រា...

ភ្នំពេញៈ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានបញ្ជាក់ថា ស្ថានីយឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Weather Station) ចំនួន១៥ និងស្ថានីយជលសាស្ត្រ (Automatic ...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៌កម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញៈ យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទូទាំងខេត្តក្រុង។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើ...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញៈ យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទូទាំងខេត្តក្រុង។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមម...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញៈ យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ទូទាំងខេត្តក្រុង។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ ...

អត្ថបទផ្សេងៗ

បុរសម្នាក់ចង.កសម្លាប់ខ្លួនទាំងអាល័យ