សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ របស់រដ្ឋាភិបាលព្រុយណេដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ របស់រដ្ឋាភិបាលព្រុយណេដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨ រដ្ឋាភិបាលព្រុយណេនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែងដល់សិស្ស និស្សិតកម្ពុជាក្នុងការបន្តការនៅសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសព្រុយណេ។ ការបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ២៨...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី អាហារូបករណ៍ជ្រើសរើសគ្រូឧទ្ទេសចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅប្រទេសជប៉ុន

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី អាហារូបករណ៍ជ្រើសរើសគ្រូឧទ្ទេសចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅប្រទេសជប៉ុន - ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០៥...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Chiang Mai University នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Chiang Mai...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ ឆ្នាំ​២០១៨

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យKing Mongkut’s...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ឆ្នាំ២០១៨

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ Xiamen University Malaysia ក្នុងប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ Xiamen University...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ United Nations...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត ទៅ​សិក្សា​នៅ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត ទៅ​សិក្សា​នៅសាកលវិទ្យាល័យ Taloy's University...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី អាហារូបករណ៍​រយៈពេល​ខ្លី​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី អាហារូបករណ៍​រយៈពេល​ខ្លី​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ - កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Xiamen University Malaysia ក្នុង​ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Xiamen University...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនារី ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនារី ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈកម្មវិធី SHE-CAN...

សិក្សា និងអប់រំ

លទ្ធផលបេក្ខជនដែលជាប់សម្រាប់វគ្គធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence Scholarships

លទ្ធផលបេក្ខជនដែលជាប់សម្រាប់វគ្គធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី អាហារូបករណ៍​រយៈពេល​ខ្លី​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី អាហារូបករណ៍​រយៈពេល​ខ្លី​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ - កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ...