ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Trump បន្ថយពន...

Trump បន្ថយពន្ធជូនក្រុមហ៊ុន Apple បើសិនជាធ្វើតាមសំណើរលោក

0
photo_2016-11-25_13-52-29

លោក Donald Trump បានប្រាប់ទៅកាន់លោក Tim Cook ពេលនិយាយទូរស័ព្ទថា សូមលោកពិចារណានូវសមិទ្ធផលពិតមួយ សម្រាប់លោក បើសិនជាលោកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Apple ឲ្យបង្កើតគម្រោងផលិតកម្មថ្មី ស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ជំនួសពីការផលិតនៅប្រទេសចិន ឬវៀតណាម។

donald-trump

ចំពោះរឿងនេះ លោក Trump បានរៀបចម្ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុន Apple រួចរាល់ហើយដោយការ កាត់បន្ថយពន្ធយ៉ាងក្រាស់ក្រែល។ លោក Trump បានលើកឡើងថា ការនាំយកមកវិញនូវសង្វាក់ផលិតកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុនលេចធ្លោរមួយ មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនេះ វានឹងជួយបង្កើនឳកាសការងារពិសេសៗ មកឲ្យប្រជាជនក្នុងស្រុក៕

មតិយោបល់