ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច នៅឆ្នាំ២០១៧ ក...

នៅឆ្នាំ២០១៧ កម្មករនិយោជិត ឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ ២៧ថ្ងៃ មានប្រាក់ឈ្មួលជាធម្មតា

0

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ខាងមុខនេះ កម្មករនិយោជិតនៃសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ អាចឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យចំនួន ២៧ថ្ងៃ ដោយមានប្រាក់ឈ្មួលជាធម្មតា។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:។

លើសពីនេះទៅទៀត បើថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យ ត្រូវចំលើថ្ងៃអាទិត្យ កម្មករនិយោជិត នឹងត្រូវបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបន្តទៀត។

សម្រាប់ខ្លឹមសារលម្អិត មានដូចខាងក្រោម៖

14947841_666566363518191_8273189069619141069_n 14639583_666566380184856_8110559611436954729_n 14102298_1271184989561043_649272792188615396_n

មតិយោបល់