ពេលលេងក្រៅដី Real Madrid លុតចាស់ដៃម៉ង (វីដេអូ)

តើគាត់អាចធ្វើរឿងនេះបានឬទេ?