-

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Tilburg ប្រទេសហូឡង់

ភ្នំពេញ: នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍ប្រទេសហូឡង់ កំពុងផ្តល់អាហារូបករណ៍ (Scholarship for the Global Management of Social Issues at Tilburg University )ដល់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក​ ដើម្បីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យTilburg University ក្នុងប្រទេសហូឡង់ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម្រាប់មុខ
វិជ្ជា (Global Management of Social Issues)។

ចំនួននិស្សិតត្រូវជ្រើសរើស: ៤នាក់់

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ :១០០០០អឺរ៉ូ ក្នុងមួយឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។

សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត សូមអាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខាងក្រោមនេះ៖
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/global-management-of-social-issues/admission-and-application/scholarships/

មតិយោបល់