ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Google នឹងបង្...

Google នឹងបង្ហាញលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាម៉េរិកភ្លាមៗ នៅពេលការបោះឆ្នោតបញ្ចប់

0

បរទេស: ក្រុមហ៊ុន Google បានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការតភ្ជាប់អ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក ដោយផ្តល់ជូននូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការផ្តល់ជំនួយនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងគេហទំព័រលទ្ធផលស្វែងរករបស់ខ្លួន។ សព្វថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសពីគម្រោងដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការស្វែងរកដែលមានជាង ៣០ភាសាឆាប់រហ័ស នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់។

Google បានឲ្យដឹងថា អ្នករុករកបណ្តាញដែលបានសួរសម្រាប់ “លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត” នឹងអាចពិនិត្យមើលព័ត៌លម្អិតលើប្រធានាធិបតី, ព្រឹទ្ធសភា, សភា, ព្រមទាំងការធ្វើប្រជាមតិកម្រិតរដ្ឋថែមទៀតផង៕

ad55a8f3232f48dcbe1b14e2b7457ae5 us-elections-2016-638871

មតិយោបល់