ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្រងលំហាត់គណ...

កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យា ត្រៀមប្រឡងពេទ្យ

0

សៀវភៅនេះជាជំនួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ត្រៀមខ្លួនប្រឡងចូលរៀនឆ្នាំទី១ ផ្នែកវិជ្ជសាស្រ្ត នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាលហើយក៏ជាពុទ្ធិសម្រាប់សិស្ស និស្សិត ដែលចង់ប្រឡងចូលក្នុងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនានាផងដែរ ។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrY2tjRlR1QUQyOFU

មតិយោបល់