ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បរិមាណទឹកភ្លៀ...

បរិមាណទឹកភ្លៀងកក់ខែ ដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញពីតារាង នៃបរិមាណទឹកភ្លៀងកក់ខែ ដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ដល់ម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់