ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ សូមជ...

ដំណឹងល្អ សូមជួយShare សម្រាប់បេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់ចូលក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង រ៉ែ និង ថាមពល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួង រ៉ែ និង ថាមពល បានឲ្យដឹងស្តីពីបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់ចូលក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.