ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រងាណាស់ សូមពា...

រងាណាស់ សូមពាក់ឲ្យក្រាស់ៗ ! នៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសាន កំពុងចាប់ចុះត្រជាក់ខ្លាំង

0

យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពធាតុអាកាស នៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសាន ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ មក បានចាប់ផ្តើមចុះត្រជាក់ខ្លាំង ក្នុងនោះ ខេត្តមណ្ឌលគិរី សីតុណ្ហភាពអប្បបរា បានធ្លាក់ចុះមកនៅក្នុងរង្វង់ ១៥ ℃ ខណ:ខេត្តរតនគិរី ក្នុងរង្វង់ ១៧ ℃ ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.