ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើបងប្អូនចង់ដ...

តើបងប្អូនចង់ដឹងកម្ពស់ទឹកថ្ងៃនេះទេថាមានការកើនឡើងឫស្រកចុះយ៉ាងណា?

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចេញផ្សាយអំពីកម្ពស់ទឹកទន្លេតាមបណ្ដាខេត្ត-រាជធានីភ្នំពេញ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់