ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញវិធានការការពារជំងឺរលាកសួត មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ (មិនដឹងប្រភព ឬមូលហេតុ)

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់