ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីព្យុះទី១៥...

ករណីព្យុះទី១៥ឈ្មោះ លីនហ្វា (LINFA) អាចនឹងបង្កឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន អាចក្លាយជាជំនន់ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!!!

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់