ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ព្យុះឈ្មោះ ម៉ូឡាវ ដែលមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី២៨តុលា ដល់ ថ្ងៃទី៣ វិច្ឆិកា

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់