ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដូវប្រាំងបាន...

រដូវប្រាំងបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើម សូមប្រុងប្រយ័ត្ន បាតុភូត ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដល់១៦ មីនា

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់