-

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ដល់១១ កញ្ញា ឥទ្ធិពលកើតឡើងបួនស្របគ្នា បង្កឲ្យអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលគួរឲ្យគត់សម្គាល់

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់​ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់