-

កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់មួយសប្ដាហ៍ទៀត ដោយសារទទួលរងឥទ្ធិពលសម្ពាធពីចិន និងឥណ្ឌា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់ច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់