-

កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ថ្ងៃទី២៧ដល់២វិច្ឆិកា រាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន អាចនឹងមានទឹកជំនន់

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់