-

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! កម្ពុជាបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ ផ្គរ រន្ទះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ដល់២៣វិច្ឆិកា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់