ស្ថានភាពទឹកជំនន់ និងបាតុភូតធម្មជាតិ

ភ្នំពេញ: សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការព្យាករកម្ពស់ទឹកជំនន់នារដូវវស្សាលើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់